e-mail:


hasło:Zarejestruj się
Zapomniałem hasłaWczytywanie...   

Regulamin

I. Rejestracja w panelu

Panel prowadzony jest przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR (dalej zwana INDICATOR lub prowadzącym badanie) z siedzibą przy ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa. INDICATOR jest polską agencją badawczą, która od 1990 roku prowadzi badania marketingowe w Polsce i za granicą.

Panel działa zgodnie z zasadami Międzynarodowego Kodeksu Badań Rynku i Badań Społecznych ICC/ESOMAR oraz PKJPA (Program Kontroli Jakości Pracy Ankieterów) Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR). Badania prowadzone są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (tzw. RODO), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Badania przeprowadzane są przez INDICATOR za pomocą panelu, w skład którego wchodzą osoby (zwane dalej uczestnikami panelu), które odpowiadają na ankiety umieszczone w Internecie. Wejście na stronę panelu odbywa się poprzez linki, które INDICATOR wysyła uczestnikom panelu drogą e-mailową. Panel to wyróżnienie dla osób, które do niego przystąpią, gdyż uczestnicy panelu biorą udział w jednym z największych przedsięwzięć tego typu.
INDICATOR przetwarzając dane osobowe uczestników panelu, zapewnia bezpieczeństwo danych zgromadzonych w badaniu. Odpowiedzi udzielane na pytania poszczególnych ankiet w ramach badania panelowego są anonimowe, zaś podany przez uczestnika panelu adres e-mail, jak też inne dane osobowe nie zostaną przekazane żadnej innej firmie ani instytucji, za wyjątkiem przekazania informacji o nagrodach wygranych przez danego uczestnika panelu w konkursie (patrz pkt. VI i VII).
Przystąpienie do panelu jest dobrowolne, a każdy uczestnik panelu ma możliwość rezygnacji z udziału w badaniu, bez podawania prowadzącym panel przyczyny takiej decyzji. Uczestnictwo w panelu i wypełnianie ankiet w określonym terminie, o którym każdorazowo uczestnik panelu jest poinformowany, gwarantuje uczestnikowi wzięcie udziału w konkursie i w zależności od udzielenia w nim trafnych odpowiedzi daje szanse otrzymania atrakcyjnych nagród.

II. Uczestnictwo w panelu

Każda osoba, która ukończyła 18 lat może wziąć udział w inetpanelu.pl. Uczestnikami panelu nie mogą zostać pracownicy i współpracownicy firmy INDICATOR oraz osoby które pracują, bądź pracowały w którejś z następujących branż: badania marketingowe, reklama, media lub public relations.

III. Rejestracja podstawowych informacji

Oprócz analiz statystycznych, które INDICATOR dostarcza swoim klientom – odbiorcom wyników badania, INDICATOR przeprowadzając badanie potrzebuje pewnych podstawowych informacji demograficznych o uczestnikach panelu, w tym informacji o charakterze poufnym, jak na przykład informacja o dochodach uczestnika panelu. Uczestnicy panelu przystępując do niego wyrażają zgodę na to, by INDICATOR zarejestrował te informacje w swojej bazie danych osobowych oraz przetwarzała je dla celów wykonania badania prowadzonego w ramach panelu, niniejszego Regulaminu Panelu oraz dla celów marketingowych przez INDICATOR. Każdy uczestnik panelu otrzymuje unikalny numer konta i hasło. Za ich pomocą uczestnik panelu sam może kontrolować i zmieniać te podstawowe informacje, które INDICATOR zarejestrował na jego temat. Ważne jest, aby każdy uczestnik sam pilnował aktualizacji swoich danych, na przykład zmianę adresu zamieszkania lub adresu e-mailowego.

IV. Wyrejestrowanie i usunięcie z panelu

Uczestnik panelu może poprosić o wyrejestrowanie z panelu w każdej chwili. Aktualne dane osobowe uczestnika zostaną tym samym usunięte z bazy danych INDICATOR. Jeśli uczestnik panelu w czasie ostatnich 12 miesięcy odpowiedział tylko na 20% wysłanych do niego ankiet lub mniej uznaje się go za nieaktywnego. Wobec uczestników, którzy z własnej woli, poprzez brak odpowiedzi na przesyłane ankiety, stali się uczestnikami nieaktywnymi, INDICATOR zastrzega sobie prawo usunięcia ich z panelu. Uczestnicy nieaktywni będą usunięci z panelu bez wcześniejszego uprzedzenia. Uczestnicy, którzy podali nieprawdziwe informacje w ankietach (m. in. niezgodne z danymi rejestracyjnymi) będą wykluczeni z panelu bez informowania ich o tym.

V. Funkcjonowanie panelu

Uczestnicy inetpanelu.pl wyrażają zgodę na otrzymywanie e-maili od INDICATOR z linkami odsyłającymi do ankiet dostępnych na stronie internetowej panelu. Uczestnik panelu nie ma obowiązku wypełniania wszystkich ankiet, do których otrzyma link od INDICATOR. Każdą z ankiet uczestnik panelu może wypełnić tylko jeden raz. Wszystkie wnioski i pytania uczestnicy panelu mogą przesyłać drogą e-mailową na adres: inetpanel@indicator.pl
INDICATOR nie zobowiązuje się do wysyłania e-maili z linkami odsyłającymi do ankiet do wszystkich uczestników panelu przy każdym pomiarze w ramach projektu i nie może z góry określić i zagwarantować konkretnej liczby e-maili wysyłanych do uczestnika panelu w ciągu roku kalendarzowego. Jeśli liczba zgromadzonych odpowiedzi w danym pomiarze prowadzonym w ramach badania panelowego inetpanelu.pl jest wystarczająca ze statystycznego punktu widzenia, wówczas dany pomiar może zostać zakończony bez uwzględniania pozostałych odpowiedzi, jakie zostaną nadesłane.

VI. Nagrody

Za każdym razem, kiedy uczestnik wypełni ankietę i uczyni to zanim ankieta zostanie zamknięta oraz odpowie na załączone na końcu ankiety pytanie konkursowe dotyczące zagadnień z takich dziedzin jak kultura, sztuka, sport, polityka i historia - weźmie udział w konkursie. Osoby, które udzielą trafnej odpowiedzi na pytanie konkursowe jako pierwsze w określonych godzinach otrzymają nagrody. Liczba osób, które otrzymają nagrody oraz tryb przyznawania nagród, będą ustalane osobno dla każdego badania oraz związanego z nim konkursu. Nagrody otrzyma w każdym badaniu co najmniej 20 osób. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadamiani e-mailem na adres mailowy pod którym są zarejestrowani w panelu. Uczestnicy Panelu, biorący udział w badaniach oraz w konkursie zezwalają na przekazanie ich danych osobowych podmiotom współpracującym w celu przekazania informacji o wynikach konkursu, trybie postępowania oraz o ewentualnych nagrodach otrzymanych w wyniku postępowania konkursowego.
Uczestnicy, którzy zwyciężyli w konkursie otrzymują bon na zakupy o wartości od 25 do 50 PLN, który mogą zrealizować w sklepie internetowym www.empik.com
Nagroda może zostać odebrana natychmiast po otrzymaniu zawiadomienia. Procedura odebrania nagrody będzie szczegółowo opisana w e-mailu informującym o zwycięstwie w konkursie.

VII. Warunki korzystania z serwisu inetpanel.pl

Dostęp do serwisu jest darmowy dla wszystkich Internautów. Każdy użytkownik, rejestrując się w panelu internetowym inetpanel automatycznie uzyskuje dostęp do swojego profilu. Przy rejestracji należy podać osobisty adres e-mail, do którego nie mają dostępu osoby trzecie, nie należy podawać firmowego adresu e-mail.
Każdy uczestnik panelu internetowego inetpanel.pl otrzymuje konto na serwisie
inetpanel.pl.
Uczestnik ma prawo do przeglądania swojego profilu i zmiany swoich danych osobowych w każdym momencie.
U
czestnicy inetpanel.pl mają możliwość wysyłania zaproszeń do udziału w panelu. Za tręść każdego zaproszenia odpowiada osoba, która je zredagowała i wysłała.
Każdy użytkownik może zaproponować pytanie (w formie sondy) i zadać je wszystkim użytkownikom serwisu inetpanel.pl (pokazywane na stronie głównej oraz w zakładce Sondy) po akceptacji przez administratora serwisu. Osoba zarejestrowana może przesłać dowolną liczbę pomysłów na pytania. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do publikacji tylko wybranych sond bez podania przyczyny. Wyniki z sondy prezentowane są wszystkim Internautom.

VIII. Ochrona zarejestrowanych danych

Zbierane od uczestników panelu dane osobowe oraz odpowiedzi na pytania ankiety są chronione przez INDICATOR. Dane, o których mowa powyżej służyć będą do przygotowywania zestawień statystycznych i nie będą w innej formie ujawniane zleceniodawcom badania.
Uczestnik panelu przystępując do niego wyraża zgodę, aby INDICATOR przekazywał dane wynikające z odpowiedzi na pytania wypełnionej ankiety przez uczestnika panelu do swoich klientów – odbiorców badania – w formie opracowania statystycznego lub w innej formie, jednak zawsze anonimowej.
Dane takie jak: nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail i inne dane osobowe, które mogłyby zidentyfikować uczestnika panelu, nie będą przekazywane przez INDICATOR innym podmiotom bez uprzedniej pisemnej lub elektronicznie przekazanej zgody uczestnika panelu.
Uczestnicy Panelu wyrażają zgodę na przekazywanie swoich danych osobowych przez INDICATOR podmiotom współpracującym w celach marketingowych oraz należytego wykonania postanowień niniejszego Regulaminu.
Dane osobowe uczestników panelu będą przetwarzane przez INDICATOR oraz mogą być przetwarzane przez inne podmioty współpracujące z INDICATOR przy obsłudze panelu.
Uczestnikom panelu przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania.Poprawka I

Inetpanel.pl wystąpił z nową inicjatywą w postaci cyklu sondaży „Zdaniem Internauty”, służącemu poznaniu stanowiska internautów w różnych ważnych kwestiach na tematy ekonomiczne, polityczne i kulturalne. Cykl ten ma charakter niekomercyjny, wobec czego nie podlega gratyfikacjom wskazanym w punkcie VI regulaminu. Uczestnik będzie każdorazowo informowany o charakterze badania w momencie otrzymania zaproszenia do udziału w nim. Zebrane materiały zostaną każdorazowo publikowane na profilu facebookowym Inetpanel.pl co stworzy możliwość komentowania prezentowanych wyników. Dodatkowo Inetpanel.pl zastrzega sobie zamieszczanie wyników sond na stronach blogerów politycznych, mediów niezależnych, serwisach dziennikarstwa obywatelskiego oraz mikroblogach na zasadach licencji GNU/GPL.Polityka prywatności
Przetwarzanie danych osobowych przez INDICATOR

Spółka Centrum Badań Marketingowych INDICATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: INDICATOR), jest administratorem Państwa danych osobowych oraz podmiotem obsługującym serwis działający pod adresem http://www.inetpanel.pl/.

Oznacza to, że odpowiadamy za bezpieczeństwo powierzonych nam przez Państwa dane. Wszelkie dane mogą być wykorzystywane jedynie za Państwa zgodą i w sposób zgodny z prawem.  

Poniżej przedstawiamy ważne informacje dotyczące zasad gromadzenia Państwa danych (tzw. polityka prywatności). Informacje są przedstawione, dla Państwa wygody, w prostym i łatwo zrozumiałym języku. Gdyby pewne kwestie wymagały doprecyzowania, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.

1. Cel przetwarzania danych

1) Pozyskane dane będą wykorzystywane jedynie w celu zawarcia i realizacji łączącej nas umowy przez okres jej trwania oraz przez czas jej realizacji.

2) Uzyskane za Państwa zgodą dane użyjemy w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.:

  a) obsługa księgowa, prawna i logistyczna związana z przyznanymi nagrodami za udział w badaniach,
  b) udzielanie odpowiedzi na pytania, reklamacje czy wnioski w terminie i formie przewidzianej przepisami,
  c) przesyłanie Państwu ważnych informacji o odbywających się i planowanych badaniach,
  d) kontakt z Państwem, jedynie w stopniu, który jest niezbędny do realizacji niniejszej Umowy.

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
    I) przez czas wykonania obowiązków umownych, np. rozliczenia nagród, przygotowania i przesłania informacji, czyli w związku z realizacją obowiązku prawnego;
    II) przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. regulacje podatkowe;
    III) przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych.

3) Ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń.

4) Marketing bezpośredni – będziemy Państwu przekazywać informacje o planowanych i realizowanych badaniach. Te informacje mogą być przekazywane jedynie za Państwa zgodą oraz z poszanowaniem obowiązujących przepisów.

5) Wsparcie i dostosowanie obsługi serwisu działającego w Internecie pod adresem Inetpanel.pl w oparciu o dane o wybranych przez Państwa produktach, o dotychczas złożonych reklamacjach czy innych ważnych kwestiach - przez czas trwania umowy.

6) Nie profilujemy i nie zamierzamy profilować danych, które od Państwa uzyskaliśmy

2. Jakie dane nam Państwo przekazują

W celu zawarcia umowy z INDICATOR i rejestracji w serwisie wymagamy podania danych demograficznych (tj.: płeć, data urodzenia, poziom wykształcenia, region i miejsce zamieszkania, kod pocztowy), informacji dotyczących zainteresowań i posiadania określonych urządzeń lub usług oraz danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu kontaktowego).

INDICATOR, w celu zawarcia umowy i umożliwienia korzystania z serwisu, wymaga udzielenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych przesyłanych elektronicznymi metodami komunikacji (zobacz podpunkt: Zgoda na przesyłanie informacji handlowych droga elektroniczną).

3. Komu przekazujemy Państwa dane

INDICATOR może przekazać Państwa podmiotom wykonującym w naszym imieniu pewne czynności (wymienieni poniżej), te podmioty będą przetwarzały Państwa dane jedynie w celu realizacji obowiązków określonych w punkcie 1 powyżej

Podmioty przetwarzające dane:
i) Podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne lub udostępniające wykorzystywane przez nas narzędzia związane z zawarciem i realizacją umowy
ii) Podmioty dostarczające przesyłki i obsługujące korespondencję, ale jedynie w zakresie służącym do realizacji umowy
iii) Podmioty świadczące usługi doradcze, w tym prawne, podatkowe lub rachunkowe, ale jedynie w celu realizacji prawnie uzasadnionego obowiązku związanego z zawartą z Państwem umową.

4. Dodatkowe dane i aktualizacje

Nie planujemy przetwarzania dodatkowych danych. Zachęcamy Państwa do aktualizacji swoich danych. Bardzo istotny jest dla nas dostęp do jak najbardziej aktualnych informacji. Swoje dane uczestnicy mogą zmienić najprościej poprzez ich modyfikacje w profilu na stronie http://www.inetpanel.pl/. INDICATOR nie planuje gromadzenia, przetwarzania lub innych form wykorzystania danych historycznych, które zostały nam przekazane.

5. Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Nie przekazujemy i nie planujemy przekazywania Państwa danych poza EOG.

6. Przysługujące Państwu uprawnienia

W każdej chwili możecie Państwo złożyć do INDICATOR wniosek o:
a. Sprostowanie danych
b. Usunięcie danych
c. Ograniczenie przetwarzania
d. Dostęp do danych i kopię zebranych danych
e. Przeniesienie danych do innego administratora (zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)

Wykonanie tych praw może się odbyć przez zgłoszenie wniosku:
    • Osobiście lub pisemnie pod adresem: Centrum Badań Marketingowych INDICATOR Sp. z o.o., ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
    • Elektronicznie przez wysłanie wiadomości e-mail: iod@indicator.pl

W razie braku reakcji z naszej strony lub niezadowalającego sposobu rozpatrzenia Państwa wniosku przysługuje Państwu skarga do tzw. Organu Nadzorczego, którym na terytorium Polski jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00

7. Jak chronimy Państwa dane

Wszystkie informacje umieszczone na koncie każdego uczestnika inetpanel.pl są zabezpieczone hasłem. Można je uaktualniać jedynie przy użyciu swojego loginu i hasła. Niezwykle istotne jest, aby nie przekazywać swojego loginu i hasła innym osobom. INDICATOR nie będzie żądać od żadnego z uczestników ich podania. W przypadku otrzymania takiej prośby, należy niezwłocznie powiadomić o tym administratora na adres: inetpanel@indicator.pl Nasz serwis (strona internetowa http://www.inetpanel.pl/) posiada zabezpieczenia chroniące przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub ingerencją w informacje osobiste uczestników badania. Dostęp do danych osobowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Centrum Badań Marketingowych INDICATOR Sp. z o.o. na zasadach określonych rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 100, poz. nr 1024). Ich dostęp jest ograniczony jedynie do celów analizy danych oraz celów kontrolnych.

8. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia

Cookies – nasz serwis używa między innymi tak zwanych „cookies”, które przyczyniają się do większej użyteczności, funkcjonalności oraz łatwości obsługi naszego serwisu. Instrumenty te ułatwiają Klientom również szybsze poruszanie się po stronie. Dodatkowo, pliki cookies pozwalają zmierzyć częstotliwość odsłon strony oraz najchętniej oglądane produkty. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputera. Informujemy, że niektóre z tych plików zostają przeniesione z serwera serwisu do systemu komputerowego Klienta. Istnieje możliwość zablokowania plików cookies w każdym momencie, o ile używana przeglądarka posiada stosowną funkcję. Należy pamiętać, że po blokadzie plików cookies możliwość korzystania z niektórych funkcji może zostać w znacznym stopniu ograniczona lub wyłączona.

Zgoda na przesyłanie informacji handlowych droga elektroniczną - każdy użytkownik w celu dokonania prawidłowej rejestracji i korzystania z serwisu musi wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej przez e-mail. Wciągnięcie na listę następuje na etapie rejestracji. Udzieloną zgodę w każdej chwili cofnąć link podany w biuletynie lub poprzez poinformowanie INDICATOR drogą mailową. Po odwołaniu adresu e-mail zostanie natychmiast usunięty z bazy prenumeraty.

IP – nasz serwis zbiera informacje o IP użytkowników. IP to adres nadawany każdej jednostce podłączonej do Internetu. Jest to indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer, smart-phone lub inne urządzenie. Adresy IP to ciąg liczb, które mogą być na stałe związane z danym urządzeniem lub przydzielone mu na dane połączenie.

Sugestie uczestników – INDICATOR z chęcią pozna Państwa sugestie dotyczące funkcjonowania systemu. Uczestnicy panelu mogą w każdym momencie zgłaszać uwagi i sugestie odnośnie panelu oraz badań do osób administrujących.

   

Badanie dotyczące słodyczy 24.10.2022
Badanie zostało zakończone.
więcej »
Badanie dotyczące młodzieży 31.05.2022
Badanie zostało zakończone.
więcej »
Badanie dotyczące źródeł energii 20.05.2022
Badanie zostało zakończone.
więcej »
Badanie dotyczące słodyczy 05.05.2022
Badanie zostało zakończone.
więcej »


Chcesz być powiadamiany o nowych badaniach oraz innych nowościach w InetPanel?
Zostaw nam swój email.Copyright © 2005-2013
Indicator Sp. z o.o.
                    

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.